Taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. Savitarnos svetanės https://savitarna.vandenys.lt  (toliau – Svetainė) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Svetainės valdytojas UAB Dzūkijos vandenys, juridinio asmens kodas 149566841, registruotos buveinės adresas Pulko g. 75, LT-62135 Alytus (toliau – Bendrovė), tvarko Svetainės lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.

2. Visi Svetainės lankytojai - tiek prisiregistravę asmenys, tiek neprisiregistravę asmenys, kurie naudojasi Svetaine - prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimas ir (ar) kitoks jos tvarkymas Svetainėje būtų laikomas tinkamu sutikimo davimu Bendrovei tvarkyti tokią informaciją tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės savitarnos paslaugoms teikti.

3. Svetainės savitarnos paslaugos – tai su Vartotojo ir tam tikro paslaugos teikėjo (toliau – Teikėjas) sutarties vykdymu ir Teikėjo teikiamų paslaugų administravimu Svetainėje susijusios paslaugos (toliau – Svetainės paslaugos), kurios apima:

3.1. informacijos apie Vartotojo atsiskaitymus, skolas, mokėjimus, vartojimą, Teikėjo kainas ir tarifus Vartotojui teikimą ir administravimą;

3.2. Teikėjo teikiamų paslaugų rodmenų deklaravimo, Vartotojo informavimo ir kitas paslaugas, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusias su sutarties, sudarytos su Teikėju, vykdymu.

4. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje.Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Registracija ir teikiamos paslaugos

5. Asmuo, norėdamas naudotis Svetainės paslaugomis, privalo prisiregistruoti. Registruojantis Svetainėje Vartotojas identifikuojamas vienu iš šių būdų:

5.1. jungiantis per vieno iš bankų, su kuriais Bendrovė šiuo tikslu bendradarbiauja, e. bankininkystės sistemą- tai planuojama įgalinti ateityje;

5.2. per elektroninius valdžios vartus arba naudojant elektroninį parašą;

5.3. naudojant registracijos formą (fizinio asmens abonento numerį arba juridinio asmens įmonės kodą kaip prisijungimo vardą), užpildžius visus privalomus registracijos formos laukus: sutarties informacija, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir prisijungimo slaptažodis.

6. Apie sėkmingą registraciją Svetainėje Vartotojas informuojamas pranešimu, siunčiamu Vartotojo nurodytu elektroniniu pašto adresu. Vėliau kiekvieną kartą prisijungiant Vartotojas identifikuojamas įvedus naudotojo vardą ir slaptažodį.

7. Vartotojui norint Svetainėje pradėti naudotis naujomis Savitarnos paslaugomis, Vartotojui gali reikėti atlikti papildomą identifikavimą.

8. Registruodamasis Svetainėje, Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl registracijos ir naudojimosi Svetaine metu pateiktų duomenų teisingumo ir tikslumo. Vartotojas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir (ar) kitų subjektų asmens duomenis) Svetainėje, užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti Bendrovei ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.

9. Pasikeitus Vartotojo registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti (papildyti) savo registracijos metu nurodytus duomenis Svetainėje.